Wednesday 12 December 2023

ຂ່າວສານ


ການຕອບແບບສໍາຫຼວດກ່ຽວກັບວິໄສທັດຫຼັງປີ 2025 ຂອງປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ (AEC Post-2025 Agenda)
2023-11-30 16:51:24
Link to read more...

ປັດຈຸບັນ ກອງເລຂາອາຊຽນ ແມ່ນກໍາລັງດໍາເນີນການສໍາຫຼວດຂໍ້ມູນໃນບັນດາປະເທດອາຊຽນ ເພື່ອແນໃສ່ການສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງສັງຄົມຕໍ່ ປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ ແລະ ເພື່ອປະເມີນການປະກອບສ່ວນຂອງກ...

ການຈົດທະບຽນຄັ້ງທີສອງ, ການຖອນການຈົດທະບຽນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງອົງການຄຸ້ມຄອງຕົນເອງ
2023-11-08 16:07:46
Link to read more...

ເພື່ອປະຕິບັດຕາມແຜນການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ປະຈຳປີ 2023 ລະຫວ່າງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ) ແລະ ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການກໍາກັບຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ແຫ່ງປະເທດໄທ (ກລຕ ໄທ) ໃນຕອນເ...

ພິທີໂຮມຊຸມນຸມ ເຜີຍແຜ່ຜົນງານຂອງຕະຫຼາດທຶນລາວຄົບຮອບ 13 ປີ (10.10.2010-10.10.2023)
2023-11-08 10:23:19
Link to read more...

ເພື່ອເປັນການຂໍ່ານັບຮັບຕ້ອນວັນສ້າງຕັ້ງຕະຫຼາດທຶນລາວ ຄົບຮອບ 13 ປີ (10.10.2010-10.10.2023) ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ) ຮ່ວມກັບ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ (ຕລຊລ), ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ, ບໍ...

ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ຄຄຊ) ຄັ້ງທີ II ປະຈຳປີ 2023
2023-11-02 17:08:41
Link to read more...

ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 02 ພະຈິກ 2023 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄົບຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ຄຄຊ) ຄັ້ງທີ II ປະຈຳປີ 2023 ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ໃຫ້ກຽດເ...

ກອງປະຊຸມສໍາມະນາ ໃນຫົວຂໍ້: “ການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ ສະກຸນໂດລາສະຫະລັດ ຢູ່ ສປປ ລາວ” ແລະ “ປະສົບການໃນການກະກຽມເປັນປະທານກອງປະຊຸມ ACMF ຂອງ ຄຄຊ ກໍາປູເຈຍ”
2023-11-02 16:44:34
Link to read more...

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 27 ຕຸລາ 2023, ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາ ໃນຫົວຂໍ້: “ການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ ສະກຸນໂດລາສະຫະລັດ ຢູ່ ສປປ ລາວ” ແລະ “ປະສົບໃນການກະກຽມ...

ກອງປະຊຸມການພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນອາຊຽນ (ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) Deputies Chairs ຄັ້ງທີ 39 ແລະ ກອງປະຊຸມສາກົນ 2023 (International Conference 2023)
2023-10-25 12:46:07
Link to read more...

ໃນວັນທີ 16 ຕຸລາ 2023, ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ) ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມການພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນອາຊຽນ (ASEAN Capital Markets Forum Chairs’ Meeting) ຄັ້ງທີ 39 ຢູ່ທີ່ ບາຫຼີ, ...

ກອງປະຊຸມການພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນອາຊຽນ (ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) Deputies Chairs ຄັ້ງທີ 39 ແລະ ກອງປະຊຸມສາກົນ 2023 (International Conference 2023)
2023-10-18 16:35:10
Link to read more...

ໃນວັນທີ 16 ຕຸລາ 2023, ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ) ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມການພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນອາຊຽນ (ASEAN Capital Markets Forum Chairs’ Meeting) ຄັ້ງທີ 39 ຢູ່ທີ່ ບາຫຼີ, ...

ພິທີໂຮມຊຸມນຸມ ເຜີຍແຜ່ຜົນງານຂອງຕະຫຼາດທຶນລາວຄົບຮອບ 13 ປີ (10.10.2010-10.10.2023)
2023-10-12 11:03:02
Link to read more...

ເພື່ອເປັນການຂໍ່ານັບຮັບຕ້ອນວັນສ້າງຕັ້ງຕະຫຼາດທຶນລາວ ຄົບຮອບ 13 ປີ (10.10.2010-10.10.2023) ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ) ຮ່ວມກັບ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ (ຕລຊລ), ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ, ບໍ...

ກອງປະຊຸມການພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນອາຊຽນ (ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) Deputies Meeting ຄັ້ງທີ III ປີ 2023 (ຜ່ານທາງອອນລາຍ)
2023-09-26 16:44:25
Link to read more...

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 25 ກັນຍາ 2023 ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ) ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມການພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນອາຊຽນ (ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) Deputies Meeting) ຄັ້ງ...

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັບ ຊ່ຽວຊານ ADB ເພື່ອກະກຽມຄວາມພ້ອມດ້ານເອກະສານໃນການສະໝັກເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງ ອົງການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບສາກົນ (IOSCO)
2023-09-21 11:28:16
Link to read more...

ໃນວັນທີ 18-20 ກັນຍາ 2023, ຢູ່ ສຄຄຊ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັບ ຊ່ຽວຊານ ADB ເພື່ອກະກຽມຄວາມພ້ອມດ້ານເອກະສານໃນການສະໝັກເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງ ອົງການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບສາກົນ (IOSCO) ໂດຍການເປັ...


ປະມວນຜົນພ່າຍໃນ 0.0088481903076172 ວິນາທີ