Thursday 02 February 2024

ຂ່າວສານ


ສຄຄຊ ຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມຄັ້ງປະຖົມມະລຶກ ໃນຫົວຂໍ້: “ການວິເຄາະດ້ວຍປັດໃຈພື້ນຖານ”
2021-04-05 14:09:24
Link to read more...

ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ) ພ້ອມດ້ວຍ ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນໂຄງການສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້ຕະຫຼາດທຶນລາວ (Capital Market Education for Public CMEP) ໄດ້ປະກາດຮັບສະໝັກຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈສຶກສາກ...

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ “ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ” (ສະບັບປັບປຸງ) ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຊັ້ນ 8 ຕລຊລ ໃນວັນທີ 17/12/2020
2020-12-23 13:39:21
Link to read more...

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງ ວັນທີ 17 ທັນວາ 2020 ທີ່ຜ່ານມາ ສຳນັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ) ໄດ້ສືບຕໍ່ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ “ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ” (ສະບັບປັບປຸງ) ຂຶ້ນທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຊັ້ນ 8 ອ...

ກອງປະຊຸມສຳມະນາອອນລາຍ (webinar) ໃນຫົວຂໍ້: “ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານສຳລັບບໍລິສັດຈົດທະບຽນ ”
2020-11-26 08:31:19
Link to read more...

ເພື່ອເປັນການເພີ່ມຄວາມຮູ້ ຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫ້ແກ່ບັນດາພະນັກງານ, ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຜູ້ບໍ ລິຫານຂັ້ນສູງ ຂອງອົງກອນ ແລະ ວິສາຫະກິດ ໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີໂອກາດຮຽນຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມຈຳເປັນ ແ...

ຄຄຊ ເປີດກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ III ປະຈຳປີ 2020
2020-11-26 08:29:58
Link to read more...

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 4 ພະຈິກ 2020 ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ຄຄຊ) ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມ ຄຄຊ ຄັ້ງທີ່ III ປະຈຳປີ 2020 ຂຶ້ນທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ຄຄຊ ຊັ້ນ 5 ອາຄານ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ໂດຍກາ...

ສຄຄຊ ເຜີຍແຜ່ນິຕິກຳສ້າງໃໝ່ ແລະ ຄຳແນະນຳໃຫ້ແກ່ ທຄຕລ ແລະ ລວມຊ
2020-09-30 12:47:56
Link to read more...

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 23 ແລະ ຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 24 ກັນຍາ 2020 ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຮ່ວມກັບ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ແລະ ບໍລິສັດ ລາວເວີນ ມະຫາຊົນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່...

ສຳນັກງານ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ນິຕິກຳວຽກງານຫຼັກຊັບໃຫ້ແກ່ 6 ບໍລິສັດ ຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ
2020-09-30 12:43:34
Link to read more...

ໃນຕອນບ່າຍ ຂອງ ວັນທີ 29 ກັນຍາ 2020 ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໃຫ່ຍ ສໍານັກງານ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ນິຕິກໍາວຽກງານຫຼັກຊັບໃຫ້ແກ່ 6 ບໍລິສັດຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ...

ສຳນັກງານ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ນິຕິກຳວຽກງານຫຼັກຊັບໃຫ້ແກ່ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ
2020-09-18 07:36:01
Link to read more...

ເພື່ອປະຕິບັດຕາມແຜນການເຄື່ອນໄຫວປະຈຳປີ 2020 ໃນການເຜີຍແຜ່ລະບຽບການ, ນິຕິກຳ ແລະ ບັນດາຂໍ້ຕົກລົງຕ່າງໆ ທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃໝ່ ແລະ ປັບປຸງໃໝ່ ໃຫ້ແກ່ ບໍລິສັດທີ່ຈົດທະບຽນ ໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ແລະ ເພື່ອເປັ...

ສຳນັກງານ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ວຽກງານຕະຫຼາດທຶນ ໃຫ້ຄະນະນັກສຶກສາບຳລຸງທິດສະດີການເມືອງ-ການປົກຄອງ 45 ວັນ ຊຸດທີ VIII
2020-03-31 15:14:36
Link to read more...

ເພື່ອເປັນການສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບວຽກງານຕະຫຼາດທຶນລາວ ໃຫ້ແກ່ມ່ວນຊົນລາວ ໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວຽກງານດັ່ງກ່າວ ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ) ຮ່ວມກັບ 3 ບໍລິສັດຫຼັກຊັບຄ...

ກອງປະຊຸມສໍາມະນາວຽກງານຕະຫຼາດທຶນ ແລະ ການລົງຢ້ຽມຢາມຂອງ ອາຈານ ແລະ ພະນັກງານການນໍາ ຮຽນບໍາລຸງປ້ອງກັນຊາດ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຊຸດທີ XVIII ທີ່ວິທະຍາຄານປ້ອງກັນຊາດໄກສອນພົມວິຫານ
2020-03-31 15:13:20
Link to read more...

ໃນຕອນບ່າຍຂອງ ວັນທີ 13 ມີນາ 2020, ສຳນັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ) ຮ່ວມກັບ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ແລະ 3 ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຄື: ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ທຄຕລ-ກທ ຈໍາກັດ, ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ລາວ-ຈີນ ຈໍ...

ສຄຄຊ ເລີ່ມຕົ້ນເຄື່ອນໄຫວໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ວຽກງານຕະຫຼາດທຶນ ປະຈຳປີ 2020 ທີ່ ແຂວງຊຽງຂວາງ
2020-02-27 08:47:47
Link to read more...

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 4-6 ກຸມພາ 2020 ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ) ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນເຄື່ອນໄຫວໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ວຽກງານຕະຫຼາດທຶນ ປະຈຳປີ 2020 ທີ່ແຂວງຊຽງຂວາງ. ໂດຍໃນວັນທີ 4 ກຸມພາ 2020 ສຄຄຊ, ...


ປະມວນຜົນພ່າຍໃນ 0.0097529888153076 ວິນາທີ