Thursday 02 February 2024

ຂ່າວສານ


ພິທີເປີດຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານມາດຕະຖານສາກົນດ້ານການລາຍງານການເງິນ (IFRS) ສຳລັບພະນັກງານ
2022-07-22 11:14:24
Link to read more...

ວຽກງານການບັນຊີກ່ຽວກັບ ມາດຕະຖານສາກົນດ້ານການລາຍງານການເງິນ (IFRS) ເປັນວຽກງານອັນ ໃໝ່ ແລະ ເປັນວຽກງານອັນສໍາຄັນຫຼາຍ ສໍາລັບ ສປປ ລາວ ແລະ ເປັນວຽກງານທີ່ມີຄວາມທ້າທາຍຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະ ສາມຂະແໜງກາ...

ກອງປະຊຸມສຳມະນາໃນຫົວຂໍ້: "ຈຸດດີໃນການປ່ອຍສິນເຊື່ອໃຫ້ບໍລິສັດທີ່ຈົດທະບຽນໃນ ຕລຊລ"
2022-07-11 16:26:57
Link to read more...

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 29 ມິຖຸນາ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ ສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ), ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາໃນຫົວຂໍ້: "ຈຸດດີໃນການປ່ອຍສິນເຊື່ອໃຫ້ບໍລິສັດທີ່ຈົດທະບຽນໃນ ຕລຊລ" ຂຶ້ນຢູ່ທີ່ຫ...

ກອງປະຊຸມສຳມະນາໃນຫົວຂໍ້: “ການບໍລິຫານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ (Management and supervision of securities investment funds)”
2022-07-11 16:24:16
Link to read more...

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 07 ກໍລະກົດ 2022 ສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ) ຮ່ວມກັບ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ສສ ຫວຽດນາມ (ຄຄຊ ສສ ຫວຽດນາມ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາທາງໄກຂຶ້ນ ໃນຫົວຂໍ້: “...

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ໃນຫົວຂໍ້: "ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ ແລະ ການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ"
2022-06-28 09:34:28
Link to read more...

ໃນວັນທີ 16 ມິຖຸນາ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ ສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ), ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ແລະ 3 ບໍລິສັດຫຼັກຊັບປະກອບມີ: ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ທຄຕລ-ກທ ຈຳກັດ, ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ລ້ານຊ້າງ ມະຫາຊ...

ກອງປະຊຸມຜີຍແຜ່ "ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ ແລະ ການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ "
2022-06-01 16:52:42
Link to read more...

ໃນວັນທີ 25 ແລະ 27 ພຶດສະພາ 2022 ທີ່ ຫ້ອງວ່າການແຂວງສາລະວັນ ແລະ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສາຂາພາກໃຕ້ ແຂວງຈຳປາສັກ. ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ) ໄດ້ສຶບຕໍ່ຮ່ວມມື ກັບ 4 ພາກສ່ວນຄື: ...

ກິລາບານເຕະມິດຕະພາບລະຫວ່າງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ຊົມລົມບໍລິສັດປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ
2022-05-12 08:40:47
Link to read more...

ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ຊົມລົມບໍລິສັດປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ ໄດ້ຮ່ວມກັນຈັດການແຂ່ງຂັນກິລາບານເຕະ ເພື່ອຮັດແໜ້ນຄວາມສາມັກຄີເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ໃນວັນທີ 06 ພຶດສະພາ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ ທີ່...

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບປັບປຸງເນື້ອໃນຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດຕິດພັນກັບໝວດບໍລິສັດມະຫາຊົນ
2022-05-12 08:37:56
Link to read more...

ເພື່ອສືບຕໍ່ປັບປຸງເນື້ອໃນຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການປັບປຸງເນື້ອໃນ ຕິດພັນກັບໝວດບໍລິສັດມະຫາຊົນ ແລະ ເພື່ອສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ສຳເລັດຕາມລະດັບຄາດໝາຍ ສຳນັກ...

ກອງປະຊຸມປະຈຳປີ 2022 ຂອງໂຄງການ Lao/032
2022-05-06 15:19:29
Link to read more...

ເພື່ອເປັນການປະເມີນຜົນການເຄື່ອນໄຫວຂອງວຽກງານພາຍໃຕ້ ໂຄງການສະໜັບສະໜູນການຮ່ວມມືສາມຝ່າຍ ໃນຂະເເໜງການເງິນ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ, ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ລຸກຊຳບວກ (ໂຄງການ Lao/032) ປະຈຳປີ 2021 ແລະ ຜ່ານແຜນກາ...

ການຄົ້ນຄ້ວາມາດຕະຖານ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ ສືບສວນ-ສອບສວນ
2022-05-06 15:17:30
Link to read more...

ເພື່ອເປັນການແລກປ່ຽນບົດຮຽນຕົວຈິງ ແລະ ຄວາມຮູ້ປະສົບການ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ສືບສວນ- ສອບສວນ ຂອງແຕ່ລະອົງການ. ໃນຕອນບ່າຍຂອງ ວັນທີ 3 ພຶດສະພາ 2022 ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊ...

ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບ ການກຽມຄວາມພ້ອມການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນຄັ້ງທຳອິດ (IPO) ແລະ ຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ລະຫວ່າງ ສຄຄຊ, ຕລຊລ ແລະ ບໍລິສັດ ເປົ້າໝາຍຈົດທະບຽນ (ລັດວິສາຫະກິດລາວເດີນອາກາດ)
2022-05-06 13:03:43
Link to read more...

ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນທຶນຈາກໂຄງການລຸກຊຳບວກເພື່ອການພັດທະນາ (ໂຄງການ Lao/032), ໃນຕອນເຊົ້້າຂອງ ວັນທີ 6 ພຶດສະພາ 2022, ທີ່ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ໄດ້ມີການຈັດພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມ...


ປະມວນຜົນພ່າຍໃນ 0.0090208053588867 ວິນາທີ