Wednesday 12 December 2023

ຂ່າວສານ


ກອງປະຊຸມສຳມະນາ ຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ໃນຫົວຂໍ້“ ມາດຕະຖານສາກົນດ້ານການລາຍງານການເງິນ (IFRS 3, IFRS 11, IFRS 12 ແລະ AIS 28)”
2023-09-14 14:03:30
Link to read more...

ເພື່ອສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຈ້ງການຂອງ ທ່ານ ປະທານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ຄຄຊ) ກ່ຽວກັບ ການປະຕິບັດມາດຕະຖານສາກົນດ້ານການລາຍງານການເງິນ (IFRS) ແລະ ແຜນການຮ່ວມມືສາກົນຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະກາ...

ກອງປະຊຸມສຳມະນາ ຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ລະຫວ່າງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການກຳກັບຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ແຫ່ງປະເທດໄທ ໃນຫົວຂໍ້ “ ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ສີຂຽວ”
2023-09-12 15:37:31
Link to read more...

ເພື່ອສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ລະຫວ່າງ ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງ ຫລັກຊັບ (ສຄຄຊ) ແລະ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການກຳກັບຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບແຫ່ງ ປະເທດໄທ (ກລຕ ໄທ) ປະຈຳປີ 20...

ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ປະຈຳປີ 2023
2023-09-06 17:16:51
Link to read more...

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 6 ກັນຍາ 2023 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງໂຮງແຮມ ເສດຖາ ປາລາສ ໄດ້ມີການຈັດກອງປະ ຊຸມຜູ້ຖືຮູ້ນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ປະຈຳປີ 2023 ຂຶ້ນ ໂດຍກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ແມ່ນກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຈ...

ການລົງນາມໃນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MoU) ລະຫວ່າງ ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫລັກຊັບ ແລະ ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫລັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫລັກຊັບ ກຳປູເຈຍ
Signing of Memorandum of Understanding (MoU) between Lao Securities Commission Office and Securities and Exchange Regulator of Cambodia
2023-08-11 11:23:25
Link to read more...

ເພື່ອເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງວຽກງານຕະຫລາດທຶນ, ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫລັກຊັບ (ສຄຄຊ) ແລະ ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫລັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ (ຄຄຊ) ກໍາປູເຈຍ ໄດ້ລົງນາມໃ...

ຫົວໜ້າສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ພ້ອມດ້ວຍບໍລິສັດເປົ້າໝາຍຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຢ້ຽມຢາມບໍລິສັດ FPT ຢູ່ ສສ.ຫວຽດນາມ
2023-07-28 07:53:55
Link to read more...

ໃນຕອນບ່າຍ ຂອງວັນທີ 26 ກໍລະກົດ 2023, ທ່ານ ນ. ຟອງຈິນດາ ແສງສຸລິວົງ, ຫົວໜ້າສຳນັກງານ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ພ້ອມດ້ວຍບໍລິສັດເປົ້າຫມາຍຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມບໍລິສັດ FPT Co...

ຜູ້ວ່າການ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ. ລາວ, ຮອງປະທານ ຄະນະຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ຮອງເຈົ້າແຂວງ ໄດ້ເຂົ້າພົບ ທ່ານ ນາງ ຫງວຽນ ທີ ຮົ່ງ, ຜູ້ວ່າການ ທະນາຄານແຫ່ງລັດ ສສ ຫວຽດນາມ
2023-07-28 07:49:43
Link to read more...

ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ລະຫວ່າງ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ທະນາຄານແຫ່ງລັດ ສສ ຫວຽດນາມ.

ໃນຕອນບ່າຍ ຂອງວັນທີ 26 ກໍລະກົດ 2023 ທ່ານ ບຸນເຫຼືອ ສິນໄຊວໍຣະວົງ, ...

ທ່ານ ບຸນເຫຼືອ ສິນໄຊວໍຣະວົງ, ຜູ້ວ່າການ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ຮອງປະທານ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະການນຳ ເຂົ້າຢ້ຽມຢາມຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຮ່າໂນ່ຍ
2023-07-27 14:40:32
Link to read more...

ໃນຕອນເຊົ້າ ຂອງວັນທີ 26 ກໍລະກົດ ທ່ານ ບຸນເຫຼືອ ສິນໄຊວໍຣະວົງ, ຜູ້ວ່າການ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ຮອງປະທານ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະການນຳ ເຂົ້າຢ້ຽມຢາມຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຮ່າໂນ່ຍ (Han...

ປະທານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ສສ. ຫວຽດນາມ ພ້ອມດ້ວຍກົມກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບ ຄະນະນຳ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບລາວ
2023-07-26 15:22:44
Link to read more...

ໃນຕອນບ່າຍ ຂອງວັນທີ 25 ກໍລະກົດ 2023, ທ່ານ ນາງ ວູ່ ທີ ຈ໋ານ ເຟືອງ, ປະທານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ສສ. ຫວຽດນາມ ພ້ອມດ້ວຍກົມກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບ ຄະນະນຳ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບລາວ, ...

ຫົວໜ້າສຳນັກງານຄະນກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ໄດ້ນຳພາ ວິສາຫະກິດເປົ້າຫມາຍຈຳນວນຫນຶ່ງຈາກ ສປປ ລາວ ແລກປ່ຽນ ຢູ່ ສສ. ຫວຽດນາມ
2023-07-26 15:11:03
Link to read more...

ຫົວໜ້າສຳນັກງານຄະນກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ໄດ້ນຳພາ ວິສາຫະກິດເປົ້າຫມາຍຈຳນວນຫນຶ່ງຈາກ ສປປ ລາວ ແລກປ່ຽນ ຢູ່ ສສ. ຫວຽດນາມ ໃນຕອນເຊົ້າ ຂອງວັນທີ 25 ກໍລະກົດ 2023 ທ່ານ ນາງ ຟອງຈິນດາ ແສງສຸລິວົງ ຫົວໜ້...

ຄະນະນຳຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ພົບປະຢ້ຽມຢາມ ຄະນະນຳກະຊວງການເງິນ ຢູ່ ສສ. ຫວຽດນາມ
2023-07-26 15:00:22
Link to read more...

ຄະນະນຳຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ພົບປະຢ້ຽມຢາມ ຄະນະນຳກະຊວງການເງິນ ຢູ່ ສສ. ຫວຽດນາມ ໃນຕອນເຊົ້າ ຂອງວັນທີ 25 ກໍລະກົດ 2023, ຄະນະນຳ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ຄຄຊ) ເຊິ່ງນໍາໂດຍ ທ່ານ ບຸນເຫລືອ...


ປະມວນຜົນພ່າຍໃນ 0.0063929557800293 ວິນາທີ