Monday, 14 June 2021

ລະບຽບ ຄຄຊ


Untitled Document
ເລກທີ ຫົວຂໍ້ເອກະສານ ວັນ,ເດືອນ,ປີ ປະກາດ ລາວ ອັງກິດ
0007/ຄຄຊ
ລະບຽບວ່າດ້ວຍການລາຍງານ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ສໍາລັບຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ (ສະບັບປັບປຸງ)
01/04/2016
0008/ຄຄຊ
ລະບຽບວ່າດ້ວຍຄວາມພຽງພໍຂອງທຶນຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ (ສະບັບປັບປຸງ)
01/04/2016
006/ຄຄຊ
ລະບຽບວ່າດ້ວຍການສະໜອງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ກ່ຽວກັບແຫຼ່ງທຶນຈົດທະບຽນ, ໂຄງສ້າງຜູ່ຖືຮຸ້ນ ແລະ ຜູ່ໄດ້ຮັບປະໂຫຍດທີ່ແທ້ຈິງ ຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ
28/01/2016
005/ຄຄຊ
ລະບຽບວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຜູ່ລົງທຶນຕ່າງປະເທດທີ່ເຄື່ອນໄຫວຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບຢູ່ ສປປ ລາວ (ປັບປຸງ)
08/12/2015
002/ຄຄຊ
ລະບຽບວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງບໍລິສັດຈັດລໍາດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຈາກຕ່າງປະເທດ
08/12/2015
003/ຄຄຊ
ລະບຽບວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງບໍລິສັດປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ
08/12/2015
004/ຄຄຊ
ລະບຽບວາສດ້ວຍບັນຊີຕາງໜ້າຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບຢູ່ ສປປ ລາວ
08/12/2015
019/ຄຄຊ
ລະບຽບວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ (ປັບປຸງ)
27/07/2015
002/ຄຄຊ
ລະບຽບວ່າດ້ວຍ ການກວດກາວຽກງານຫຼັກຊັບ (ປັບປຸງ)
18/02/2014
004/ຄຄຊ
ລະບຽບວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ (ປັບປຸງ)
18/02/2014

[ 1 ] 2 ໜ້າຕໍ່ໄປ