Wednesday, 18 May 2022

ລະບຽບ ຄຄຊ


Untitled Document
ເລກທີ ຫົວຂໍ້ເອກະສານ ວັນ,ເດືອນ,ປີ ປະກາດ ລາວ ອັງກິດ
006/ຄຄຊ
ລະບຽບວ່າດ້ວຍການສະໜອງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ກ່ຽວກັບແຫຼ່ງທຶນຈົດທະບຽນ, ໂຄງສ້າງຜູ່ຖືຮຸ້ນ ແລະ ຜູ່ໄດ້ຮັບປະໂຫຍດທີ່ແທ້ຈິງ ຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ
28/01/2016
003/ຄຄຊ
ລະບຽບວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງບໍລິສັດປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ
08/12/2015
004/ຄຄຊ
ລະບຽບວາສດ້ວຍບັນຊີຕາງໜ້າຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບຢູ່ ສປປ ລາວ
08/12/2015
002/ຄຄຊ
ລະບຽບວ່າດ້ວຍ ການກວດກາວຽກງານຫຼັກຊັບ (ປັບປຸງ)
18/02/2014
001/ຄຄຊ
ລະບຽບວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງການຊື້-ຂາຍຮຸ້ນ ທາງອິນເຕີເນັດ
24/07/2013
373/ຄ​ລ​ຕ
ລະ​ບຽບ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ລາຍ​ງານ
24/02/2012
014/ຄລຕ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ລະບຽບການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ
19/05/2011
160/ທຫລ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ລະບຽບການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນທີີ່ຮັບຝາກເງິນ
21/02/2011

[ 1 ]