Saturday, 04 December 2021

ແຈ້ງການ


Untitled Document
ລໍາດັບ ເລກທີ ຫົວຂໍ້ເອກະສານ ວັນ,ເດືອນ,ປີ ປະກາດ ລາວ ອັງກິດ
1
38/ສຄຄຊ
ແຈ້ງການ ການຖືຮຸ້ນໄຂ່ວລະຫວ່າງ ບໍລິສັດຈົດທະບຽນ ກັບ ບໍລິສັດໃນກຸ່ມ ແລະ ກຸ່ມບໍລິສັດ
21/09/2021
2
19/ຄຄຊ
ແຈ້ງການນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ສຳລັບຂະແໜງການຕະຫຼາດທຶນ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19 (COVID-19)
17/06/2021
3
21/ສຄຄຊ
ການຂໍຮັບຮອງເປັນທະນາຄານຕົວແທນເພື່ອການຊໍາລະໃນວຽກງານຫຼັກຊັບ
17/05/2021
4
0010/ສຄຄຊ
ການປ່ຽນແປງມູນຄ່າກຳນົດຂອງຮຸ້ນບໍລິສັດຈົດທະບຽນ
15/03/2021
5
71/ສ​ຄ​ຄ​ຊ
ແຈ້ງ​ການ​ປັບ​ຫຼຸດ​ຄ່າ​ທຳ​ນຽມ​ການຊື້-ຂາຍ ແລະ ການ​ໂອນ​ ຮຸ້ນ​ຈຸດ​ທະ​ບຽນ ໃນ​ຕະຫຼາດຫຼັກ​ຊັບ​ລາວ
07/09/2020
6
70/ສ​ຄ​ຄ​ຊ
ແຈ​້ງ​ການ​ໂຈ​ະ​ຊົ່ວ​ຄາວ​ການ​ຮັບ​ຮອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ປະ​ເມີນ​ມູນ​ຄ່າ​ຊັບ​ສິນ​ທີ່​ມີ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ວຽກ​ງານຫຼັກ​ຊັບ ແລະ ຂະ​ແໜງ​ການ​ທະ​ນາ​ຄານ
04/09/2020
7
0009/ຄ​ຄ​ຊ
ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ມາດ​ຕະ​ຖານ​ສາ​ກົນ​ດ້ານ​ການ​ລາຍ​ງານ​ການ​ເງິນ (IFRS)
25/05/2020
8
034/ສ​ຄ​ຄ​ຊ
ແຈ້ງ​ການ​ຕົກ​ລົງ ແລະ ຊີ້​ນຳ​ຂອງ​ຂັ້ນ​ເທິງ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຊື້-ຂາຍ​ຮູ້ນ​ ຂອງ​ພະ​ນັກ​ງານ-ລັດ​ຖະ​ກອນ ໃນ​ຕະຫຼາດຫຼັກ​ຊັບ​ລາວ
22/04/2020
9
05/ຄ​ຄ​ຊ
ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ ແລະ ມາດ​ຕະ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ ສຳ​ລັບ​ຂະ​ແໜງ​ຕະຫຼາດ​ທຶນ ເພື່ອຫຼຸ​ດ​ຜ່ອນ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຈາກ​ການ​ລະ​ບາດ​ຂອງ​ພະ​ຍາດ COVID-19
21/04/2020
10
0076/ສຄຄຊ
ແຈ້ງລາຍຊື່ບໍລິສັດ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ອອກຈໍາໜ່າຍຫຼັກຊັບ ເພື່ອລະດົມທຶນຈາກມວນຊົນ ແລະ ຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ
27/11/2019
11
20/ຄ​ຄ​ຊ
ແຈ້ງ​ການ ການ​ຊຳ​ລະ​ຄ່າ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ປະ​ຈຳ​ປີ​ຂອງ​ນັກ​ກວດ​ສອບ ກ່ຽວ​ກັບ​ວຽກ​ງານຫຼັກ​ຊັບ
15/11/2019
12
0066/ສ​ຄ​ຄ​ຊ
ແຈ້ງ​ການ ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ແຕ່ງ​ຕັ້ງ​ບໍ​ລິ​ສັດຫຼັກ​ຊັບ ເພື່ອ​ໃຫ້​ຄຳ​ແນະ​ນຳ​ແກ່​ຕົນ ພາຍຫຼັງ​ຈົດ​ທະ​ບຽນ​ໃນ ຕະຫຼາດຫຼັກ​ຊັບ​ລາວ
23/10/2019
13
0064/ສຄຄຊ
ແຈ້ງການກ່ຽວກັບການຮັບຮອງບໍລິສັດປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນໃນຂົງເຂດວຽກງານຫຼັກຊັບ (ສະບັບປັບປຸງ)
18/10/2019
14
0063/ສ​ຄ​ຄ​ຊ
ລາຍ​ງານ​ເອ​ກະ​ສານ​ລາຍ​ງານ​ການ​ເງິນ ປະ​ຈຳ​ເດືອນ ໃນ​ຮູບ​ແບບ Excel file
17/10/2019
15
0036/ສ​ຄ​ຄ​ຊ
ແຈ້ງ​ການ ຕິດ​ຕາມ, ກວດ​ກາ ແລະ ຊອກ​ຮູ້ ແຫຼ່ງ​ທຶນ​ທີ່​ນຳ​ມາ​ຊື້​ຮຸ້ນ​ໃນ​ຕະຫຼາດທຶນລາວ
07/08/2017
16
0031/ສຄຄຊ
ແຈ້ງລາຍຊື່ບໍລິສັດຫຼັກຊັບທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກສໍານັກງານ ຄຄຊ ໃຫ້ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດຫຼັກຊັບຢູ່ ສປປ ລາວ
20/09/2016
17
013/ຄຄຊ
ແຈ້ງການ ການປັບປ່ຽນ ລາຍຊື່ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ
26/05/2014
18
001/ຄຄຊ
ແຈ້ງການຂອງ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ເລື່ອງ ການລະດົມທຶນໂດຍການອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ ແລະ ຈົດທະບຽນຢູ່ຕ່າງປະເທດ
14/02/2014
19
014/ຄຄຊ
ແຈ້ງການຂອງ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ເລື່ອງ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະຖານສາກົນດ້ານການລາຍງານການເງິນ IFRS
25/12/2013
20
507/ສຄລຕ
ແຈ້ງການ ກ່ຽວກັບການສືບທອດມູນມໍລະດົກຮຸ້ນຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ
23/12/2011