ແຜນຍຸດທະສາດ


ນິຕິກໍາ

  - ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສະບັບປັບປຸງ)
  - ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍສະພາບໍລິຫານ (ສະບັບປັບປຸງ)
  - ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຮັບເອົາ ຄຳແນະນຳວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານສຳລັບບໍລິສັດຈົດທະບຽນໃນ
       ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ

  - ຄຳແນະນຳວ່າດ້ວຍການຈັດກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ (ສະບັບປັບປຸງ)
  - ຄູ່ມືກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ຊ່ອງທາງການຮ້ອງຟ້ອງ ຫຼື ແຈ້ງຄວາມ ຈາກສັງຄົມ ຢູ່ຂົງເຂດວຽກງານຫຼັກຊັບ
  - ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບ ຕົວຊີ້ບອກທຸລະກຳທີ່ສົງໄສວ່າເປັນການຟອກເງິນ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ ການກໍ່ການຮ້າຍຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ
  - ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ


ບົດລາຍງານ

 

ແຈ້ງການ


ຂ່າວ

ກອງປະຊຸມຄັ້ງທຳອິດຂອງ ຄຄຊ ໃນປີ 2021
2021-04-05 15:27:38
News

ເພື່ອລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມມະຕິກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ III ຂອງປີ 2020 ແລະ ລາຍງານທິດທາງແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີ 2021 ຂອງ ສຳນ ...

ສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຂຸ້ນຂ້ຽວເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກັບຕະຫຼາດທຶນໃນ ຂະແໜງການສຶກສາ
2021-04-05 14:38:45
News

ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ) ພ້ອມດ້ວຍ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ, ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ທຄຕລ-ກທ ຈຳກັດ, ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ລ້ານຊ້າງ ...

ການພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນລາວ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງການຈົດທະບຽນໃນ ຕລຊລ
2021-04-05 14:32:27
News

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນພຸດ ທີ 24 ມີນາ 2021 ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ) ຮ່ວມກັບ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ (ຕລຊລ) ແລະ ກະຊວງການ ...

ສຄຄຊ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ວຽກງານຕະຫຼາດທຶນ ຢູ່ ສະຖາບັນການທະນາຄານ
2021-04-05 14:17:49
News

ເພື່ອເປັນການສ້າງຄວາມຮູ້-ຄວາມເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບວຽກງານຕະຫຼາດທຶນໃຫ້ມວນຊົນ ໄດ້ຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈ ແລະ ສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາຕະຫ ...

ສຄຄຊ ຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມຄັ້ງປະຖົມມະລຶກ ໃນຫົວຂໍ້: “ການວິເຄາະດ້ວຍປັດໃຈພື້ນຖານ”
2021-04-05 14:09:24
News

ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ) ພ້ອມດ້ວຍ ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນໂຄງການສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້ຕະຫຼາດທຶນລາວ (Capital Market Educat ...

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ “ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ” (ສະບັບປັບປຸງ) ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຊັ້ນ 8 ຕລຊລ ໃນວັນທີ 17/12/2020
2020-12-23 13:39:21
News

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງ ວັນທີ 17 ທັນວາ 2020 ທີ່ຜ່ານມາ ສຳນັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ) ໄດ້ສືບຕໍ່ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ “ກົດໝາຍ ...

ອ່ານຂ່າວທັງໜົດ>>