Wednesday, 21 February 2018

ຄໍາແນະນໍາ


Untitled Document
ລໍາດັບ ເລກທີ ຫົວຂໍ້ເອກະສານ ວັນ,ເດືອນ,ປີ ປະກາດ ລາວ ອັງກິດ
1
0001/ສຄຄຊ
ບົດແນະນຳວ່າດ້ວຍ ການຈັດກອງປະຊຸມຜູ່ຖືຮຸ້ນຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນໃນ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ
10/02/2016
2
281/ສຄຄຊ
ບົດແນະນຳວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບຽບວ່າດ້ວຍ ຄວາມພຽງພໍຂອງທຶນຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ
06/03/2014
3
482/ສ​ຄ​ລ​ຕ
ຄູ່​ມື​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຂໍ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ບໍ​ລິ​ສັດຫຼັກ​ຊັບ
27/03/2012
4
112/ສຄລຕ
ບົດແນະນຳວ່າດ້ວຍ ລະຫັດຫຼັກຊັບ
07/02/2011
5
207/ກບຊ
ບົດແນະນໍາວ່າດ້ວຍ ການບັນຊີທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ກ່ຽວກັບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ
15/12/2010