ຂໍ້ຕົກລົງ


Untitled Document
ລໍາດັບ ເລກທີ ຫົວຂໍ້ເອກະສານ ວັນ,ເດືອນ,ປີ ປະກາດ ລາວ ອັງກິດ
1
50/ຄຄຊ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຍົກເວັ້ນຄ່າບໍລິການໃນການຮັບຮອງເປັນຕົວແທນຜູ້ຖືຮຸ້ນກູ້ ແລະ ພັນທະບັດລັດຖະບານ
22/06/2022
2
06/ຄ​ຄ​ຊ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຊື້ຮຸ້ນຄືນ ແລະ ການຂາຍຮຸ້ນທີ່ຊື້ຄືນ ຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນ
19/05/2022
3
05/ຄຄຊ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ
29/04/2022
4
30/ຄຄຊ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ (ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ)
29/03/2022
5
29/ຄຄຊ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການລາຍງານ ແລະ ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ຂອງ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ (ສະບັບປັບປູງ)
29/03/2022
6
26/ຄຄຊ
ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ວ່າດ້ວຍການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນ (ສະ​ບັບປັບປຸງ)
29/03/2022
7
28/ຄຄຊ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການກຳນົດລາຄາຮູ້ນທີ່ຈະອອກຈຳໜ່າຍຂອງບໍລິສັດທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກຈຳໜ່າຍຮູ້ນ (ສະບັບປັບປຸງ)
29/03/2022
8
27/ຄຄຊ
ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການລາຍ​ງານ ແລະ ເປີດ​ເຜີຍ​ຂໍ້​ມູນ ຂອງບໍລີສັດອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ ແລະ ບໍລິສັດຈົດທະບຽນ (ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ)
29/03/2022
9
09/ສຄຄຊ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍຫຼັກສູດນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ
17/02/2022
10
08/ສຄຄຊ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍຄ່າບໍລິການກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງທີ່ຕ້ອງໄດ້ຂໍອະນຸຍາດ
17/02/2022
11
27/ຄຄຊ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄອບຄອງກິດຈະການ
03/09/2021
12
26/ຄຄຊ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງບໍລິສັດກວດສອບ (ສະບັບປັບປູງ)
03/09/2021
13
23/ຄຄຊ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຜູ້ລົງທຶນພາຍໃນທີ່ລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບຢູ່ຕ່າງປະເທດ
16/07/2021
14
24/ຄຄຊ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ (ປັບປຸງ)
16/07/2021
15
20/ຄຄຊ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ (ສະບັບປັບປຸງ)
23/06/2021
16
22/ຄຄຊ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຂໍອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດຫຼັກຊັບຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ (ສະບັບປັບປຸງ)
23/06/2021
17
21/ຄຄຊ
ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ວ່າ​ດ້ວຍການ​ຂໍອະນູຍາດດຳເນີນທຸລະກິດຂອງ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ (ສະບັບປັບປຸງ)
23/06/2021
18
10/ຄຄຊ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການຮັບຮອງເປັນທະນາຄານດູແລຊັບສິນ (ສະບັບປັບປຸງ)
10/06/2021
19
08/​ຄ​ຄ​ຊ
ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ວ່າ​ດ້ວຍ ກອງ​ທຶນ​ຮ່ວມ (ສະບັບປັບປຸງ)
10/06/2021
20
16/ຄຄຊ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍອັດຕາສ່ວນຄວາມພຽງພໍຂອງທຶນຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ (ສະບັບປັບປຸງ)
10/06/2021
21
13/ຄຄຊ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຜູ້ລົງທຶນຕ່າງປະເທດທີ່ເຄື່ອນໄຫວຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບຢູ່ ສປປ ລາວ (ສະບັບປັບປຸງ)
10/06/2021
22
12/ຄຄຊ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງບໍລິສັດຈັດລໍາດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຈາກຕ່າງປະເທດ
10/06/2021
23
15/ຄຄຊ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ (ສະບັບປັບປຸງ)
10/06/2021
24
09/ຄຄຊ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການໂອນຮຸ້ນ (ສະບັບປັບປຸງ)
10/06/2021
25
17/ຄຄຊ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍມາດຕະການທາງບໍລິຫານຕໍ່ການລະເມີດຂໍ້ຫ້າມໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ (ສະບັບປັບປຸງ)
10/06/2021
26
14/ຄ​ຄ​ຊ
ຂໍ້ຕົກລົງຕົວແທນຜູ້ຖືຮຸ້ນກູ້ ແລະ ພັນທະບັດລັດຖະບານ (ສະບັບປັບປຸງ)
10/06/2021
27
11/ຄຄຊ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍລະບົບເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ (ສະບັບປັບປຸງ)
10/06/2021
28
063/ຄ​ຄ​ຊ
ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ວ່າ​ດ້ວຍ ການ​ກຳ​ນົດ​ອັດ​ຕາ​ຄ່າ​ທຳ​ນຽມ​ການ​ຊື້-ຂາຍ ແລະ ການ​ໂອນ​ ຮຸ້ນ​ຈົດ​ທະ​ບຽນ ໃນ ຕະຫຼາດຫຼັກ​ຊັບ​ລາວ
07/09/2020
29
006/ຄ​ຄ​ຊ
ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ເອົາ​ຮຸ້ນ​ເປັນ​ຮຸ້ນ​ອ້າງ​ອີງ​ເພື່​ອອກ​ໃບ​ຢັ້ງ​ຢືນ​ສິດ
06/04/2020
30
10/ຄ​ຄ​ຊ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍສະພາບໍລິຫານ (ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ)
26/04/2019
31
21/ຄ​ຄ​ຊ
ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ວ່າ​ດ້ວຍ ການ​ກຳ​ນົດ​ອັດ​ຕາ​ຄ່າ​ທຳ​ນຽມ ການ​ຊື້-ຂາຍ ແລະ ການ​ໂອນ​ພັນ​ທະ​ບັດ​ລັດ​ຖະ​ບານ ໃນ​ຕະຫຼາດຫຼັກ​ຊັບ​ລາວ
17/12/2018
32
16/ຄ​ຄ​ຊ
ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ກຳ​ນົດ​ລະ​ຫັດຫຼັກ​ຊັບ​ຢູ່ ສ​ປ​ປ ລາວ
03/09/2018
33
19/ຄ​ຄ​ຊ
ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ວ່າ​ດ້ວຍ ການ​ເພີ່ມ​ອັດ​ຕາ​ການ​ຖື​ຄອງ​ຮຸ້ນ​ຂອງ​ຜູ້​ລົງ​ທຶນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ໃນ​ທະ​ນາ​ຄານ​ການ​ຄ້າ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ລາວ ມະ​ຫາ​ຊົນ
17/08/2017
34
10/ຄຄຊ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການກໍານົດອັດຕາຄ່າທໍານຽມການຊື້-ຂາຍຮຸ້ນ ແລະ ການໂອນຮຸ້ນຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ
27/04/2017
35
0010/ຄ​ຄ​ຊ
​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ຊື້​ຮຸ້ນ​ໂດຍ​ບໍ່​ວາງ​ເງິນ​ມັດ​ຈຳ​ລ່ວງ​ໜ້າ​ໃນ​ຕະຫຼາດຫຼັກ​ຊັບ ຢູ່ ສ​ປ​ປ ລາວ
24/02/2017
36
0023/ຄຄຊ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍລາຍການທີ່ກ່ຽວພັນ
26/10/2016
37
031/ຄຄຊ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວໃຫ້ເປັນຜູ້ກໍານົດລະຫັດຫຼັກຊັບແຫ່ງຊາດລາວ
31/08/2015
38
030/ຄຄຊ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການເພີ່ມອັດຕາສ່ວນການຖືຄອງຮຸ້ນຂອງຜູ່ລົງທຶນຕ່າງປະເທດໃນບໍລິສັດຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ
30/08/2015
39
011/ຄຄຊ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ຄ່າທໍານຽມສໍາລັບການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ
07/05/2014
40
018/ຄລຕ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ຄ່າທໍານຽມທີ່ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ຕ້ອງປະຕິບັດຕໍ່ ສໍານັກງານຄລຕ
24/12/2010