Wednesday, 18 May 2022

ຄໍາແນະນໍາ


Untitled Document
ລໍາດັບ ເລກທີ ຫົວຂໍ້ເອກະສານ ວັນ,ເດືອນ,ປີ ປະກາດ ລາວ ອັງກິດ
1
01/ສ​ຄ​ຄ​ຊ
ຄຳ​ແນະ​ນຳ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ຈັດ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຜູ້​ຖື​ຮຸ້ນ (ສະ​ບັບ​ປັງ​ປຸງ)
13/05/2022
2
02/ສຄຄຊ
ຄຳແນະນຳວ່າດ້ວຍການຈ່າຍເງິນປັນຜົນຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນ
07/06/2021
3
05/ສ​ຄ​ຄ​ຊ
ຄຳແນະນຳວ່າດ້ວຍ ການນຳໃຊ້ຊ່ອງທາງການຮ້ອງຟ້ອງ ຫຼື ແຈ້ງຄວາມຈາກສັງຄົມຢູ່ໃນຂົງເຂດວຽກງານຫຼັກຊັບ
18/06/2020
4
0001/ສ​ຄ​ຄ​ຊ
ຄຳ​ແນະ​ນຳກ່ຽວ​ກັບ ຕົວ​ຊີ້ບອກ​ທຸ​ລະ​ກຳ​ທີ່​ສົ​ງ​ໄສວ່າ​ເປັນ​ການ​ຟ​ອກ​ເງິນ ຫຼື ການ​ສະ​ໜອງ​ທຶນ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ​ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດຫຼັກ​ຊັບ
02/03/2018
5
281/ສຄຄຊ
ບົດແນະນຳວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບຽບວ່າດ້ວຍ ຄວາມພຽງພໍຂອງທຶນຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ
06/03/2014
6
482/ສ​ຄ​ລ​ຕ
ຄູ່​ມື​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຂໍ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ບໍ​ລິ​ສັດຫຼັກ​ຊັບ
27/03/2012
7
112/ສຄລຕ
ບົດແນະນຳວ່າດ້ວຍ ລະຫັດຫຼັກຊັບ
07/02/2011
8
207/ກບຊ
ບົດແນະນໍາວ່າດ້ວຍ ການບັນຊີທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ກ່ຽວກັບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ
15/12/2010