Wednesday, 21 February 2018

ລະບຽບກົດໝາຍທີ່ ສໍານັກງານ ຄຄຊ ກໍາລັງຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຮ່າງ ເພື່ອນໍາສະເໜີຕໍ່ ຄຄຊ ຮອງຮັບ


Untitled Document
ລໍາດັບ ຫົວຂໍ້ເອກະສານ
1
(ຮ່າງ) ລະບຽບວ່າດ້ວຍ ການຮັບຮອງບໍລິສັດຈັດລໍາດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ຈາກຕ່າງປະເທດ
2
(ຮ່າງ) ລະບຽບວ່າດ້ວຍ ການຮັບຮອງບໍລິສັດປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ
3
(ຮ່າງ) ລະບຽບວ່າດ້ວຍການເປີດບັນຊີຕາງໜ້າຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ ໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຢູ່ ສປປ ລາວ
4
(ຮ່າງ) ລະບຽບວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງຜູ່ລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ ຢູ່ ສປປ ລາວ (ສະບັບປັບປຸງ)