ຂໍ້ຕົກລົງ


Untitled Document
ລໍາດັບ ເລກທີ ຫົວຂໍ້ເອກະສານ ວັນ,ເດືອນ,ປີ ປະກາດ ລາວ ອັງກິດ
1
16/ຄ​ຄ​ຊ
ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ກຳ​ນົດ​ລະ​ຫັດຫຼັກ​ຊັບ​ຢູ່ ສ​ປ​ປ ລາວ
03/09/2018
2
17/ຄ​ຄ​ຊ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ຕົວແທນຜູ້ຖືຮຸ້ນກູ້
03/09/2018
3
02/ຄ​ຄ​ຊ
ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ກຳ​ນົດ​ລາ​ຄາ​ຮຸ້ນ​ຂອງ ບໍ​ລິ​ສັດ​ທີ່​ມີ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ອອກ​ຈຳ​ໜ່າຍ​ຮຸ້ນ
09/02/2018
4
19/ຄ​ຄ​ຊ
ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ວ່າ​ດ້ວຍ ການ​ເພີ່ມ​ອັດ​ຕາ​ການ​ຖື​ຄອງ​ຮຸ້ນ​ຂອງ​ຜູ້​ລົງ​ທຶນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ໃນ​ທະ​ນາ​ຄານ​ການ​ຄ້າ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ລາວ ມະ​ຫາ​ຊົນ
17/08/2017
5
012/ຄຄຊ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການບັນຊີ ແລະ ການກວດສອບກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ
29/05/2017
6
013/ຄຄຊ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ
29/05/2017
7
10/ຄຄຊ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການກໍານົດອັດຕາຄ່າທໍານຽມການຊື້-ຂາຍຮຸ້ນ ແລະ ການໂອນຮຸ້ນຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ
27/04/2017
8
0010/ຄ​ຄ​ຊ
​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ຊື້​ຮຸ້ນ​ໂດຍ​ບໍ່​ວາງ​ເງິນ​ມັດ​ຈຳ​ລ່ວງ​ໜ້າ​ໃນ​ຕະຫຼາດຫຼັກ​ຊັບ ຢູ່ ສ​ປ​ປ ລາວ
24/02/2017
9
0022/ຄຄຊ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ
26/10/2016
10
0023/ຄຄຊ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍລາຍການທີ່ກ່ຽວພັນ
26/10/2016
11
0024/ຄຄຊ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍສະພາບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນ
26/10/2016
12
0025/ຄຄຊ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການໂອນຮຸ້ນ
26/10/2016
13
031/ຄຄຊ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວໃຫ້ເປັນຜູ້ກໍານົດລະຫັດຫຼັກຊັບແຫ່ງຊາດລາວ
31/08/2015
14
030/ຄຄຊ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການເພີ່ມອັດຕາສ່ວນການຖືຄອງຮຸ້ນຂອງຜູ່ລົງທຶນຕ່າງປະເທດໃນບໍລິສັດຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ
30/08/2015
15
011/ຄຄຊ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ຄ່າທໍານຽມສໍາລັບການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ
07/05/2014
16
013/ຄຄຊ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ປັບປຸງ)
17/12/2013
17
018/ຄລຕ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ຄ່າທໍານຽມທີ່ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ຕ້ອງປະຕິບັດຕໍ່ ສໍານັກງານຄລຕ
24/12/2010