ຂໍ້ຕົກລົງ


Untitled Document
ລໍາດັບ ເລກທີ ຫົວຂໍ້ເອກະສານ ວັນ,ເດືອນ,ປີ ປະກາດ ລາວ ອັງກິດ
1
10/ຄ​ຄ​ຊ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍສະພາບໍລິຫານ (ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ)
26/04/2019
2
05/ຄຄຊ
ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການລາຍ​ງານ ແລະ ເປີດ​ເຜີຍ​ຂໍ້​ມູນ (ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ)
28/01/2019
3
05/ຄຄຊ
ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ວ່າດ້ວຍການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນ (ສະ​ບັບປັບປຸງ)
28/01/2019
4
21/ຄ​ຄ​ຊ
ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ວ່າ​ດ້ວຍ ການ​ກຳ​ນົດ​ອັດ​ຕາ​ຄ່າ​ທຳ​ນຽມ ການ​ຊື້-ຂາຍ ແລະ ການ​ໂອນ​ພັນ​ທະ​ບັດ​ລັດ​ຖະ​ບານ ໃນ​ຕະຫຼາດຫຼັກ​ຊັບ​ລາວ
17/12/2018
5
16/ຄ​ຄ​ຊ
ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ກຳ​ນົດ​ລະ​ຫັດຫຼັກ​ຊັບ​ຢູ່ ສ​ປ​ປ ລາວ
03/09/2018
6
17/ຄ​ຄ​ຊ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ຕົວແທນຜູ້ຖືຮຸ້ນກູ້
03/09/2018
7
02/ຄ​ຄ​ຊ
ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ກຳ​ນົດ​ລາ​ຄາ​ຮຸ້ນ​ຂອງ ບໍ​ລິ​ສັດ​ທີ່​ມີ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ອອກ​ຈຳ​ໜ່າຍ​ຮຸ້ນ
09/02/2018
8
19/ຄ​ຄ​ຊ
ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ວ່າ​ດ້ວຍ ການ​ເພີ່ມ​ອັດ​ຕາ​ການ​ຖື​ຄອງ​ຮຸ້ນ​ຂອງ​ຜູ້​ລົງ​ທຶນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ໃນ​ທະ​ນາ​ຄານ​ການ​ຄ້າ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ລາວ ມະ​ຫາ​ຊົນ
17/08/2017
9
012/ຄຄຊ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການບັນຊີ ແລະ ການກວດສອບກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ
29/05/2017
10
013/ຄຄຊ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ
29/05/2017
11
10/ຄຄຊ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການກໍານົດອັດຕາຄ່າທໍານຽມການຊື້-ຂາຍຮຸ້ນ ແລະ ການໂອນຮຸ້ນຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ
27/04/2017
12
0010/ຄ​ຄ​ຊ
​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ຊື້​ຮຸ້ນ​ໂດຍ​ບໍ່​ວາງ​ເງິນ​ມັດ​ຈຳ​ລ່ວງ​ໜ້າ​ໃນ​ຕະຫຼາດຫຼັກ​ຊັບ ຢູ່ ສ​ປ​ປ ລາວ
24/02/2017
13
0022/ຄຄຊ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ
26/10/2016
14
0023/ຄຄຊ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍລາຍການທີ່ກ່ຽວພັນ
26/10/2016
15
0025/ຄຄຊ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການໂອນຮຸ້ນ
26/10/2016
16
031/ຄຄຊ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວໃຫ້ເປັນຜູ້ກໍານົດລະຫັດຫຼັກຊັບແຫ່ງຊາດລາວ
31/08/2015
17
030/ຄຄຊ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການເພີ່ມອັດຕາສ່ວນການຖືຄອງຮຸ້ນຂອງຜູ່ລົງທຶນຕ່າງປະເທດໃນບໍລິສັດຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ
30/08/2015
18
011/ຄຄຊ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ຄ່າທໍານຽມສໍາລັບການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ
07/05/2014
19
013/ຄຄຊ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ປັບປຸງ)
17/12/2013
20
018/ຄລຕ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ຄ່າທໍານຽມທີ່ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ຕ້ອງປະຕິບັດຕໍ່ ສໍານັກງານຄລຕ
24/12/2010