Monday 11 November 2021

ຂ່າວສານ


ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ 2 ຝ່າຍ ລະຫວ່າງ ສຄຄຊ ແລະ ສະພາວິຊາຊີບ ນັກບັນຊີ ແລະ ນັກກວດສອບ
2021-11-19 16:00:03
Link to read more...

ໃນຕອນບ່າຍຂອງ ວັນທີ 5 ພະຈິກ 2021, ທີ່ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບໄດ້ຈັດພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ 2 ຝ່າຍ ລະຫວ່າງ ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ສະພາວິຊາຊີບ ນັກບັນຊີ...

ກອງປະຊຸມຄັ້ງທຳອິດຂອງ ຄຄຊ ໃນປີ 2021
2021-04-05 15:27:38
Link to read more...

ເພື່ອລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມມະຕິກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ III ຂອງປີ 2020 ແລະ ລາຍງານທິດທາງແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີ 2021 ຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຕໍ່ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບເ...

ສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຂຸ້ນຂ້ຽວເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກັບຕະຫຼາດທຶນໃນ ຂະແໜງການສຶກສາ
2021-04-05 14:38:45
Link to read more...

ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ) ພ້ອມດ້ວຍ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ, ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ທຄຕລ-ກທ ຈຳກັດ, ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ລ້ານຊ້າງ ມະຫາຊົນ ແລະ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບລາວ ຈີນ ຈຳກັດ ໄດ້ຮ່ວມກັນຈັດກອງປະຊ...

ການພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນລາວ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງການຈົດທະບຽນໃນ ຕລຊລ
2021-04-05 14:32:27
Link to read more...

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນພຸດ ທີ 24 ມີນາ 2021 ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ) ຮ່ວມກັບ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ (ຕລຊລ) ແລະ ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ຮ່ວມກັນຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາ ໃນຫົວຂໍ້: “ການພັດທະນາຕະຫຼາ...

ສຄຄຊ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ວຽກງານຕະຫຼາດທຶນ ຢູ່ ສະຖາບັນການທະນາຄານ
2021-04-05 14:17:49
Link to read more...

ເພື່ອເປັນການສ້າງຄວາມຮູ້-ຄວາມເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບວຽກງານຕະຫຼາດທຶນໃຫ້ມວນຊົນ ໄດ້ຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈ ແລະ ສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນຫຼາຍຂື້ນ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການທີ່ກໍານົດ, ທີມງານໂຄສະນາ...

ສຄຄຊ ຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມຄັ້ງປະຖົມມະລຶກ ໃນຫົວຂໍ້: “ການວິເຄາະດ້ວຍປັດໃຈພື້ນຖານ”
2021-04-05 14:09:24
Link to read more...

ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ) ພ້ອມດ້ວຍ ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນໂຄງການສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້ຕະຫຼາດທຶນລາວ (Capital Market Education for Public CMEP) ໄດ້ປະກາດຮັບສະໝັກຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈສຶກສາກ...

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ “ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ” (ສະບັບປັບປຸງ) ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຊັ້ນ 8 ຕລຊລ ໃນວັນທີ 17/12/2020
2020-12-23 13:39:21
Link to read more...

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງ ວັນທີ 17 ທັນວາ 2020 ທີ່ຜ່ານມາ ສຳນັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ) ໄດ້ສືບຕໍ່ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ “ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ” (ສະບັບປັບປຸງ) ຂຶ້ນທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຊັ້ນ 8 ອ...

ກອງປະຊຸມສຳມະນາອອນລາຍ (webinar) ໃນຫົວຂໍ້: “ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານສຳລັບບໍລິສັດຈົດທະບຽນ ”
2020-11-26 08:31:19
Link to read more...

ເພື່ອເປັນການເພີ່ມຄວາມຮູ້ ຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫ້ແກ່ບັນດາພະນັກງານ, ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຜູ້ບໍ ລິຫານຂັ້ນສູງ ຂອງອົງກອນ ແລະ ວິສາຫະກິດ ໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີໂອກາດຮຽນຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມຈຳເປັນ ແ...

ຄຄຊ ເປີດກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ III ປະຈຳປີ 2020
2020-11-26 08:29:58
Link to read more...

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 4 ພະຈິກ 2020 ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ຄຄຊ) ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມ ຄຄຊ ຄັ້ງທີ່ III ປະຈຳປີ 2020 ຂຶ້ນທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ຄຄຊ ຊັ້ນ 5 ອາຄານ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ໂດຍກາ...

ສຄຄຊ ເຜີຍແຜ່ນິຕິກຳສ້າງໃໝ່ ແລະ ຄຳແນະນຳໃຫ້ແກ່ ທຄຕລ ແລະ ລວມຊ
2020-09-30 12:47:56
Link to read more...

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 23 ແລະ ຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 24 ກັນຍາ 2020 ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຮ່ວມກັບ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ແລະ ບໍລິສັດ ລາວເວີນ ມະຫາຊົນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່...


ປະມວນຜົນພ່າຍໃນ 0.010780096054077 ວິນາທີ