ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ
Monday, 24 June 2019

ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ


Untitled Document

ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ເອພີເອັມລາວ ຈໍາກັດ (APMLAO)

ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ເອພີເອັມລາວ ຈໍາກັດ (APMLAO)

ໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ເລກທີ 011/ຄຄຊ
ວັນທີໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ວັນທີ 16/11/2014
ຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ທີ່ປຶກສາດ້ານການເງິນ
ທີ່ຢູ່: ຊັ້ນ 7, ຕຶກຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ, ຖະໜົນກຳແພງເມືອງ, ບ້ານໂພນທັນເໜືອ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຕິດຕໍ່ ໂທລະສັບ: (+856-21) 419170 ແຟ໋ກ: (+856-21) 419171
ເວັບໄຊ: -
ທຶນຈົດທະບຽນ: 5,000,000,000 ກີບ (ຫ້າຕື້ກີບ)
ລາຄາຕໍ່ຮຸ້ນ 10,000
ຈໍານວນຮຸ້ນທັງໜົດ: 500,000