Wednesday, 18 May 2022

ພັນທະທີ່ຈະຕ້ອງປະຕິບັດພາຍຫຼັງການສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ • 1. ການບັນຊີ
 •   - ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ ສະບັບເລກທີ 21/ສພຊ, ລົງວັນທີ 10 ທັນວາ 2012 ( ມາດຕາ 70 );
 •   - ລະບຽບວ່າດ້ວຍການບັນຊີ ແລະ ການກວດສອບວຽກງານຫຼັກຊັບ ສະບັບເລກທີ 001/ຄຄຊ, ລົງວັນທີ 07 ເມສາ 2015.

 • 2. ການລາຍງານ
 •   - ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ ສະບັບເລກທີ 21/ສພຊ, ລົງວັນທີ 10 ທັນວາ 2012 ( ມາດຕາ 123 ແລະ 125 );
 •   - ລະບຽບການວ່າດ້ວຍການລາຍງານ ສະບັບເລກທີ 373/ສຄລຕ, ລົງວັນທີ 24 ກຸມພາ 2012 ( ໝວດທີ III ).

 • 3. ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ
 •   - ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ ສະບັບເລກທີ 21/ສພຊ, ລົງວັນທີ 10 ທັນວາ 2012 ( ມາດຕາ 124 );
 •   - ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍລະບຽບການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ສະບັບເລກທີ 014/ຄລຕ, ລົງວັນທີ 19 ພຶດສະພາ 2011 ( ໝວດທີ III ).

 • 4. ການເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນ
 •   - ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ ສະບັບເລກທີ 21/ສພຊ, ລົງວັນທີ 10 ທັນວາ 2012 ( ມາດຕາ 126 ).

 • 5. ການຮັກສາອັດຕາສ່ວນຄວາມພຽງພໍຂອງທຶນຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ
 •   - ລະບຽບວ່າດ້ວຍຄວາມພຽງພໍຂອງທຶນ ຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ສະບັບເລກທີ 003/ຄຄຊ, ລົງວັນທີ 18 ກຸມພາ 2014;
 •   - ບົດແນະນໍາວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບຽບວ່າດ້ວຍຄວາມພຽງພໍຂອງທຶນ ຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ສະບັບເລກທີ 281/ສຄຄຊ, ລົງວັນທີ 06 ມີນາ 2014 ແລະ ປະຕິບັດການລາຍງານອື່ນໆຕາມການກໍານົດໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
 •