Wednesday, 18 May 2022

ເງື່ອນໄຂການສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ


  • 1). ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ ສະບັບເລກທີ 21/ສພຊ, ລົງວັນທີ 10 ທັນວາ 2012 ( ມາດຕາ 51 );
  • 2). ລະບຽບວ່າດ້ວຍການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ສະບັບເລກທີ 002/ຄຄຊ, ລົງວັນທີ 24 ກໍລະກົດ 2013 ( ມາດຕາ 3 ).
  •