Tuesday, 16 July 2019

ບໍລິສັດຈັດລໍາດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືທີ່ຖືກຮັບຮອງຈາກ ສໍານັກງານ ຄຄຊUntitled Document

1. ບໍລິສັດ Tris Rating com., Ltd

ຊື່ເປັນພາສາສາກົນ: Tris Rating com., Ltd
ທະບຽນວິສາຫະກິດເລກທີ: 001
ທຶນຈົດທະບຽນ: 50.000.000.000 ບາດ
ທີ່ຕັ້ງສໍານັກງານ: ບາງກອກ, ປະເທດໄທ
ປະເພດທຸລະກິດ: ຈັດລໍາດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື
ໄລຍະການຮັບຮອງ: ວັນທີ 30/09/2016 ຫາ 29/09/2019