Wednesday, 06 December 2023

ລັດຖະບັນຍັດ


Untitled Document
ລໍາດັບ ເລກທີ ຫົວຂໍ້ເອກະສານ ວັນ,ເດືອນ,ປີ ປະກາດ ລາວ ອັງກິດ
1
001/ປປທ
ລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍການກໍານົດອັດຕາອາກອນກຳໄລ ແລະ ຄ່າທຳນຽມສໍາລັບການດຳເນີນທຸລະກິດໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ
28/12/2010