Thursday, 25 July 2024

ການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ (Regulatory Cooperation).


ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ແລະ ໄດ້ລົງນາມໃນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈກັບ ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຂອງບັນດາປະເທດອ້ອມຂ້າງ ດັ່ງນີ້: