Wednesday, 18 May 2022

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບບໍລິສັດອອກຈໍາໜ່າຍຫຼັກຊັບລໍາດັບ ຊື່ບໍລິສັດ ເວັບໄຊ ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ
1
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວມະຫາຊົນ
www.bcel.com.la www.lsx.com.la
2
ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ
www.edlgen.com.la www.lsx.com.la
3
ບໍລິສັດ ລາວເວີນ ມະຫາຊົນ
www.lao-itecc.la www.lsx.com.la
4
ບໍລິສັດ ປີໂຕລ້ຽມເທດດິ້ງລາວ ມະຫາຊົນ
www.petrotradelaos.com www.lsx.com.la
5
ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ້ ມະຫາຊົນ
www.souvanny.com www.lsx.com.la
6
ບໍລິສັດພູສີກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ ມະຫາຊົນ
www.pcdlao.com www.lsx.com.la
7
ບໍລິສັດ ຊີມັງລາວ ມະຫາຊົນ
www.laocement.com www.lsx.com.la