Wednesday, 18 May 2022

ຮ່າງແບບຟອມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສໍາລັບການສະເໜີຂໍອອກຈໍາໜ່າຍຫຼັກຊັບ


ລໍາດັບທີ ລາຍການ
ລາວ
English
1
ຮ່າງໃບຄໍາຮ້ອງສະເໜີຂໍອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນ
2
ຮ່າງໜັງສືຊວນຊື້
3
ຮ່າງສັນຍາຄໍ້າປະກັນການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນ
4
ຮ່າງລາຍງານຜົນການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນຕໍ່ມວນຊົນ
5
ໃບກິດສໍາພັນສໍາລັບການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ