Monday, 24 June 2019

ບໍລິສັດກວດສອບທີ່ຖືກຮັບຮອງຈາກ ສໍານັກງານ ຄຄຊ (ບໍລິສັດກວດສອບບັນຊີ ໃນວຽກງານຫຼັກຊັບ)Untitled Document

1. ບໍລິສັດ ພຣາຍສ໌ວໍເຕີ້ເຮົ້າສ໌ກູເປີ້ສ໌ (ລາວ) ຈໍາກັດ

ຊື່ເປັນພາສາສາກົນ: PriceWaterHouseCoopers (Lao) Co., Ltd
ທະບຽນວິສາຫະກິດເລກທີ: 9403/ຫຈທ
ທຶນຈົດທະບຽນ: 845,250,000 ກີບ
ທີ່ຕັ້ງສໍານັກງານ: ອາຄານທະນາຄານເອເອັນແຊັດ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຖະໜົນ ລ້ານຊ້າງ.
ປະເພດທຸລະກິດ: ທີ່ປຶກສາບັນຊີ ແລະ ກວດສອບບັນຊີ
ໄລຍະການຮັບຮອງ: ວັນທີ 05/04/2011 ຫາ 04/04/2014
ຈໍານວນຜູ້ກວດສອບທີ່ຖືກຮັບຮອງ: 6

2. ບໍລິສັດ ເຄພີເອັມຈີລາວ ຈໍາກັດ

ຊື່ເປັນພາສາສາກົນ: KPMG LAO CO.,LTD
ທະບຽນວິສາຫະກິດເລກທີ: 8813/ຫຈທ
ທຶນຈົດທະບຽນ: 3,039,526,000 ກີບ
ທີ່ຕັ້ງສໍານັກງານ: ຕຶກເຄພີທາວເວີ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຖະໜົນ 23 ສິງຫາ.
ປະເພດທຸລະກິດ: ທີ່ປຶກສາບັນຊີ ແລະ ກວດສອບບັນຊີ
ໄລຍະການຮັບຮອງ: ວັນທີ 08/09/2011 ຫາ 07/09/2014
ຈໍານວນຜູ້ກວດສອບທີ່ຖືກຮັບຮອງ: 5

3. ບໍລິສັດ ເອີນ ແອນ ຢັງ (ລາວ) ຈໍາກັດ

ຊື່ເປັນພາສາສາກົນ: Ernst & Young Lao Co., Ltd
ທະບຽນວິສາຫະກິດເລກທີ: 0938/ຈທວ
ທຶນຈົດທະບຽນ: 131,911.03 ໂດລາສະຫະລັດ
ທີ່ຕັ້ງສໍານັກງານ: ອາຄານແຄັບພິໂຕທາວເວີ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຖະໜົນ 23 ສິງຫາ.
ປະເພດທຸລະກິດ: ທີ່ປຶກສາບັນຊີ ແລະ ກວດສອບບັນຊີ
ໄລຍະການຮັບຮອງ: ວັນທີ 02/07/2012 ຫາ 01/07/2015
ຈໍານວນຜູ້ກວດສອບທີ່ຖືກຮັບຮອງ: 5

4. ບໍລິສັດດີລອຍ (ລາວ) ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ

ຊື່ເປັນພາສາສາກົນ: Deloitte (Lao) Sole Company Limited
ທະບຽນວິສາຫະກິດເລກທີ: 103
ທຶນຈົດທະບຽນ: 1.000.000.000 ກີບ
ທີ່ຕັ້ງສໍານັກງານ: ຊັ້ນ 3, ຕຶກຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ, ຖະໜົນກຳແພງເມືອງ, ບ້ານໂພນທັນເໜືອ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ປະເພດທຸລະກິດ: ທີ່ປຶກສາບັນຊີ ແລະ ກວດສອບບັນຊີ
ໄລຍະການຮັບຮອງ: ວັນທີ 16/09/2015 ຫາ 15/09/2018
ຈໍານວນຜູ້ກວດສອບທີ່ຖືກຮັບຮອງ: 5