Sunday, 22 September 2019

ບໍລິສັດກວດສອບທີ່ຖືກຮັບຮອງຈາກ ສໍານັກງານ ຄຄຊ (ບໍລິສັດກວດສອບບັນຊີ ໃນວຽກງານຫຼັກຊັບ)Untitled Document

1. ບໍລິສັດ ພຣາຍສ໌ວໍເຕີ້ເຮົ້າສ໌ກູເປີ້ສ໌ (ລາວ) ຈໍາກັດ

ຊື່ເປັນພາສາສາກົນ: PriceWaterHouseCoopers (Lao) Co., Ltd
ໄລຍະການຮັບຮອງ: ວັນທີ 24/08/2017 ຫາ 25/08/2020
ຈໍານວນຜູ້ກວດສອບທີ່ຖືກຮັບຮອງ: ທ່ານ ນາງ ສິລິປະພອນ ພົມມະນີໄຊ, ທ່ານ ນາງ ສົມປອງ ແກ້ວອາສາ, ທ່ານ ອາພິສິດ ທ່ຽງຕົງພີນໂຍ, ທ່ານ ຈັນທະສອນ ວິລະວົງ, ທ່ານ ຄອນສະໄໝ ພົມສຸວັນດາ
ຕິດຕໍ່: +(856-21) 222717

2. ບໍລິສັດ ເຄພີເອັມຈີລາວ ຈໍາກັດ

ຊື່ເປັນພາສາສາກົນ: KPMG LAO CO.,LTD
ໄລຍະການຮັບຮອງ: ວັນທີ 14/01/2019 ຫາ 14/01/2022
ຈໍານວນຜູ້ກວດສອບທີ່ຖືກຮັບຮອງ: ທ່ານ ເຄ ກາເນຊັບ ໂກແລນເດເວລູ, ທ່ານ ນາງ ໄດອານາ ອາລິເຕົາ ທາໃຈ, ທ່ານ ອູແມ ໄອມາມ, ທ່ານ ນາງ ປານນາລີ ໂຄດວົງ, ທ່ານ ນາງ ບົວລະພັນ ແກ້ວມະນີ
ຕິດຕໍ່: +(856-21) 454240

3. ບໍລິສັດ ເອີນ ແອນ ຢັງ (ລາວ) ຈໍາກັດ

ຊື່ເປັນພາສາສາກົນ: Ernst & Young Lao Co., Ltd
ໄລຍະການຮັບຮອງ: ວັນທີ 12/03/2019 ຫາ 12/03/2022
ຈໍານວນຜູ້ກວດສອບທີ່ຖືກຮັບຮອງ: Mr. ANH HOANG TRINH, Ms. DUONG THUY NGUYEN, Ms. HA PHUONG DANG, Mr. UYANWATHTHE GEDARA SAMAN WIJAYA BANDARA, Ms. THANH THAI NGUYEN
ຕິດຕໍ່: +(856-21) 455077

4. ບໍລິສັດດີລອຍ (ລາວ) ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ

ຊື່ເປັນພາສາສາກົນ: Deloitte (Lao) Sole Company Limited
ໄລຍະການຮັບຮອງ: ວັນທີ 16/09/2015 ຫາ 15/09/2018
ຈໍານວນຜູ້ກວດສອບທີ່ຖືກຮັບຮອງ: ທ່ານ ຊູງພົງ ສຸຣະຊຸຕິການ, ທ່ານ ຊະວາລາ ທຽນປະເສີດກິດ, ທ່ານ ນາງ ໄພມະນີ ພິລະກອນ, ທ່ານ ນາງ ສາຍວະສັນ ຈົງຈະເລີນ, ທ່ານ ບາດິນ ລາພະຣັງສີຣັດ
ຕິດຕໍ່: +(856-21) 419300