Monday, 14 June 2021

ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງ ຄຄຊຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ມີຊື່ຫຍໍ້ຄື: ຄຄຊ, ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ລັດຖະບານ ໃນການຄົ້ນຄວ້າສ້າງ ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນ, ຊີ້ນຳ-ນຳພາ ວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ຫຼັກຊັບຢ່າງເປັນເອກະພາບ ແລະ ລວມສູນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການລະດົມທຶນ ຈາກ ມວນຊົນ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ ດຳເນີນໄປດ້ວຍຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບ ກົດໝາຍ.

ໂຄງປະກອບຂອງ ຄຄຊ

ໂຄງປະກອບຂອງ ຄຄຊ ໄດ້ມີການປັບປຸງແຕ່ລະໄລຍະ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນ ຊຶ່ງພາຍ ຫຼັງການປັບປຸງຄັ້ງສຸດທ້າຍໃນປີ 2014 ຄຄຊ ປະກອບດ້ວຍຄະນະທັງໝົດ 13 ທ່ານ ຄື: ປະທານ, ຮອງປະທານ 2 ທ່ານ, ຄະນະກຳມະການ 9 ທ່ານ ແລະ ເລຂາ ຄຄຊ.


ໂຄງປະກອບຂອງ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ

ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕິກະຊວງການເງິນ, ປະທານ ຄຄຊ
ທ່ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ, ຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ຮອງປະທານ ຄຄຊ, ຜູ້ປະຈໍາການ
ທ່ານ ປອ. ອາດສະພັງທອງ ສີພັນດອນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການເງິນ, ກໍາມະການ ຄຄຊ
ທ່ານ ສົມຈິດ ອິນທະມິດ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ກໍາມະການ ຄຄຊ
ທ່ານ ປອ. ຄໍາລຽນ ພົນເສນາ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກໍາມະການ ຄຄຊ
ທ່ານ ບຸນສະຫວາດ ບຸບຜາ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຍຸຸຕິທໍາ, ກໍາມະການ ຄຄຊ
ທ່ານ ຄໍາມູນ ວິພົງໄຊ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງພາຍໃນ, ກໍາມະການ ຄຄຊ
ທ່ານ ນາງ ວັດທະນາ ດາລາລອຍ, ຮອງຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ກໍາມະການ ຄຄຊ.
ທ່ານ ທັນຕາ ກອງຜາລີ,ຮອງກໍາມະທິການແຜນການ, ການເງິນ ແລະ ການກວດສອບ, ສະພາແຫ່ງຊາດ, ກໍາມະການ ຄຄຊ
ທ່ານ ມະນີໂສ ຊາມຸນຕີ, ຮອງປະທານກໍາມາທິການ ເສດຖະກິດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ສະພາແຫ່ງຊາດ, ກໍາມະການ ຄຄຊ
ທ່ານ ໄຊຊະນະ ໂຄດພູທອນ, ຮອງຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ສູງສຸດ, ກໍາມະການ ຄຄຊ
ທ່ານ ມະໄລທອງ ກົມມະສິດ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ກໍາມະການ ຄຄຊ
ທ່ານ ນາງ ສາຍສະໝອນ ຈັນທະຈັກ, ຫົວໜ້າສໍານັກງານ ຄຄຊ, ເລຂາ ຄຄຊ