Monday, 27 June 2022

ທະນາຄານດູແລຊັບສິນ


ທະນາຄານກຸງເທບ ຈໍາກັດ (ມະຫາຊົນ) ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຊື່ເປັນພາສາສາກົນ Bangkok Bank Public Company Limited, Vientiane Branch
ຖືກຮັບຮອງ 06 ສິງຫາ 2014
ເບີໂທຕິດຕໍ່ (+856-21) 213 560
 

ທະນາຄານແຫ່ງປະເທດຈີນ (ຮົງກົງ) ຈຳກັດ, ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຊື່ເປັນພາສາສາກົນ Bank Of China Limited Vientiane Branch
ຖືກຮັບຮອງ 22 ສິງຫາ 2018
ເບີໂທຕິດຕໍ່ (+856-21) 228 888
 

ທະນາຄານ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າຈີນ ຈຳກັດ ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

(ໄອຊີບີຊີ)

 
ຊື່ເປັນພາສາສາກົນ Industrial and Commercial Bank Of China Limited Vientiane Branch (ICBC)
ຖືກຮັບຮອງ 15 ຕຸລາ 2018
ເບີໂທຕິດຕໍ່ (+856-21) 258 888