Monday, 24 June 2019

ທະນາຄານດູແລຊັບສິນ


ທະນາຄານກຸງເທບ ຈໍາກັດ (ມະຫາຊົນ) ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ທະນາຄານກຸງເທບ ຈໍາກັດ (ມະຫາຊົນ) ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໃບຮັບຮອງການເຄື່ອນໄຫວເປັນທະນາຄານດູແລຊັບສິນ ເລກທີ 001/ສຄຄຊ
ວັນທີໄດ້ຮັບໃບຮັບຮອງການເຄື່ອນໄຫວເປັນທະນາຄານດູແລຊັບສິນ 06 ສິງຫາ 2014
ຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ບໍລິການດູແລຊັບສິນ ພາຍໃຕ້ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງຂອງ ສຄຄຊ ແລະ ກົດໝາຍທີ່ ສປປ ລາວ ວາງອອກ
ທີ່ຢູ່: ໜ່ວຍ 12, ຖະໜົນ ສາມແສນໄທ, ບ້ານ ຊຽງຍືນ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຕິດຕໍ່ ໂທລະສັບ: (+856-21) 213560
ແຟ໋ກ: (+856-21) 213561
ເວັບໄຊ້:
ທຶນຈົດທະບຽນ: 100,000,000,000 ກີບ (ໜຶ່ງຮ້ອຍຕື້ກີບ)