Tuesday, 16 April 2024

ແບບຟອມ ຄຳຮ້ອງຟ້ອງ ຫຼື ແຈ້ງຄວາມ ຈາກສັງຄົມ

I. ຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ຮ້ອງຟ້ອງ ຫຼື ແຈ້ງຄວາມ
II. ຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ຖືກ ຮ້ອງຟ້ອງ ຫຼື ແຈ້ງຄວາມ
III. ເນື້ອໃນ ແລະ ລາຍລະອຽດ ຂອງການ ຮ້ອງຟ້ອງ ຫຼື ແຈ້ງຄວາມ