Saturday, 04 December 2021

ຂ່າວສານ


ຫົວຂໍ້ຂ່າວ: ກອງປະຊຸມຮ່ວມຂອງບັນດາອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຫຼັກຊັບ ຂອງ 5 ປະເທດໃນພາກພື້ນແມ່ນໍ້າຂອງ ຄັ້ງທີ 2 ທີ່ສສ. ຫວຽດນາມ
ວັນທີອອກຂ່າວ: 2013-11-20 10:32:07

ເນື້ີອໃນຂ່າວ:

ຄະນະ ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ (ສຄລຕ)ນໍາທີມ ໂດຍ ທ່ານ ນ.ວັດທະນາ ດາລາ ລອຍ ຫົວໜ້າ ສຄຄຊ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຮ່ວມຂອງບັນດາອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຫຼັກຊັບ ຂອງ 5 ປະເທດໃນ ພາກພື້ນແມ່ນໍ້າຂອງ (ປະເທດກໍາປູເຈຍ, ລາວ, ມຽນມ້າ, ສສ. ຫວຽດນາມ ແລະ ໄທ) ຄັ້ງທີ 2 (The second meeting of heads of capital market regulators in the Mekong region) ໃນວັນທີ 28 ຕຸລາ 2013 ທີ່ຮ່າໂນ້ຍ ສສ. ຫວຽດນາມ.

 

ໃນທີ່ປະຊຸມໄດ້ມີການປຶກສາຫາລືກັນຫຼາຍບັນຫາ ຄື: ການສ້າງສາຍພົວພັນຮ່ວມມືຫຼາຍຝ່າຍ, ການແບ່ງປັນ ປະສົບການ ແລະ ສີ່ງທ້າທາຍຮ່ວມກັນ ໃນການພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນ, ແລະ ການສະໜອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວຽກງານ ຫຼັກຊັບ ໃນແຕ່ລະປະເທດ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງໄດ້ຮັບຟັງການນໍາສະເໜີ ກ່ຽວກັບການລົງທຶນໃນປະເທດພາກພື້ນ ຈາກ ກຸ່ມບໍລິສັດ Dragon Capital ຈໍາ ກັດ, ຊຶ່ງໄດ້ເຫັນມຸມມອງຂອງນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ຕໍ່ກັບການລົງທຶນໃນປະເທດ ພາກພື້ນອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ. ກອງປະຊຸມໄດ້ ສໍາ ເລັດລົງດ້ວຍຄວາມເປັນເອກະພາບ ໃນວຽກງານການຮ່ວມມືຊ່ວຍເຫຼືອ ໃນຕໍ່ໜ້າ ຊຶ່ງກອງປະຊຸມຄັ້ງຕໍ່ໄປ ແມ່ນຈະຈັດຂຶ້ນທີ່ ປະເທດໄທ ໂດຍການເປັນເຈົ້າພາບຂອງ ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມ ຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ແຫ່ງປະເທດໄທ, ສຄຄຊ ຄາດວ່າຈະສາມາດເປັນເຈົ້າພາບຈັດ ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ ທັດຈາກ ກລຕ ໄທ.

Untitled Document


ພາບ ແລະ ຂ່າວໂດຍ: ພະແນກຝຶກອົບຮົມ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່.