Saturday, 04 December 2021

ຂ່າວສານ


ຫົວຂໍ້ຂ່າວ: ກອງປະຊຸມ ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຄັ້ງທີ III ປະຈໍາປີ 2013.
ວັນທີອອກຂ່າວ: 2013-11-19 16:32:39

ເນື້ີອໃນຂ່າວ:

ກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຄັ້ງທີ III ໄດ້ສໍາເລັດລົງດ້ວຍໝາກຜົນອັນຈົບງາມໃນຕອນ ທ່ຽງຂອງວັນທີ 13 ກັນຍາ ເຊິ່ງໄດ້ດໍາເນີນມາເປັນເວລາເຄິ່ງວັນ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ສົມສະຫວາດ ເລັ່ງສະຫວັດ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຜູ້ຊີ້ນໍາວຽກງານເສດ ຖະກິດ, ປະທານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມ ຄອງຫຼັກຊັບ, ພ້ອມນີ້ ກໍມີຮອງປະທານ, ຄະນະກໍາມະການ ແລະ ພາກ ສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມຕາມຈໍານວນ ເຊິ່ງກອງປະ ຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ເປັນຄັ້ງທໍາອິດທີ່ເປີດຂຶ້ນພາຍຫຼັງທີ່ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ໄດ້ມີການປັບປຸງໂຄງ ຮ່າງການຈັດຕັ້ງໃໝ່ ແລະ ໄດ້ປ່ຽນຊື່ເປັນ ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ(ຄຄຊ).

ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ທ່ານປະທານ ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບໄດ້ເນັ້ນວ່າ: ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການ  ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຄຸ້ມ ຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ມີຄວາມຮັດກຸມ ແລະໜັກແໜ້າກວ່າເກົ່າ, ນັບແຕ່ຕົ້ນປີ 2013 ຜ່ານມາພວກເຮົາໄດ້ເອົາ ໃຈໃສ່ສ້າງ ແລະປັບປຸງບັນດາລະບຽບການຕ່າງໆ ບົນພື້ນຖານຄວາມສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ຄຽງຄູ່ໄປ ກັບການສຸມໃສ່ກະກຽມບໍລິສັດອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນ ແລະຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ຊຶ່ງກໍເຫັນວ່າມີຄວາມ ຄືບໜ້າໃນລະດັບໜຶ່ງ.

ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານສະພາບການກະກຽມບໍລິສັດ ເປົ້າໝາຍອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນ ທັງຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ແລະຕ່າງປະເທດ, ເວົ້າສະເພາະແມ່ນ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວມະຫາຊົນ ແລະບໍລິສັດຄ່າຍຢວນບໍ່ແຮ່ຈໍາ ກັດ ແລະ ສະພາບການກະກຽມນໍາໃຊ້ມາດຕະຖານສາກົນດ້ານການລາຍງານການເງິນສໍາລັບບໍລິສັດຈົດທະ ບຽນ (IFRS) ຊຶ່ງໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບທິດທາງໃນການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ້າວ, ພ້ອມທັງຮັບຟັງສະພາບຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ທີ່ຕິດ ພັນກັບການສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດຫຼັກຊັບໃໝ່ ແລະ ການປະຕິບັດມາດຕະການຕໍ່ບາງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ. ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນຍັງໄດ້ຮັບຟັງການ ລາຍງານສະພາບການປັບປຸງໂຄງປະກອບຂອງຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ຄຄຊ) ແລະ ການຈັດຕັ້ງຂອງສໍານັກງານ ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ); ພິຈາລະນາລະບຽບການຂອງຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບຈໍານວນໜຶ່ງ ແລະ ຮັບຮອງເອົາລະບຽບວ່າດ້ວຍການໂອນຮຸ້ນຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ແລະ ຍັງໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າກ່ຽວ ກັບການນໍາໃຊ້ລະຫັດຫຼັກຊັບສາກົນ ແລະແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນຮອດປີ 2020.

Untitled Document


ພາບ ແລະ ຂ່າວໂດຍ: ພະແນກຝຶກອົບຮົມ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່.