Saturday, 04 December 2021

ຂ່າວສານ


ຫົວຂໍ້ຂ່າວ: ງານເປີດໂລກແຫ່ງການລົງທຶນສູ່ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ 2013
ວັນທີອອກຂ່າວ: 2013-04-30 11:19:08

ເນື້ີອໃນຂ່າວ:

ງານເປີດໂລກແຫ່ງການລົງທຶນສູ່ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ປະຈໍາປີ 2013 ໄດ້ເປີດຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 11 ມັງກອນ 2013 ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ນາງ ວັດທະນາ ດາລາລອຍ.....

Untitled Document


ພາບ ແລະ ຂ່າວໂດຍ: ພະແນກຝຶກອົບຮົມ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່.