Saturday, 16 October 2021

ຂ່າວສານ


ຫົວຂໍ້ຂ່າວ: ສຳນັກງານ ຄຄຊ ສືບຕໍ່ຈັດສຳມະນາ ເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ດ້ານການລົງທຶນຢ່າງມືອາຊີບກັບຮຸ້ນ
ວັນທີອອກຂ່າວ: 2015-11-19 13:47:07

ເນື້ີອໃນຂ່າວ:

ໃນວັນທີ 09 ແລະ 11 ພະຈິກ 2015 ສຳນັກງານ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຳນັກງານ ຄຄຊ) ຮ່ວມກັບ ສູນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຝຶກອົບຮົມໄອຍະການ ແລະ ສະຖາບັນເສດຖະກິດ-ການເງິນ ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ “ການລົງທຶນຢ່າງມືອາຊີບກັບຮຸ້ນ”, ໃນກອງປະຊຸມປະກອບມີຄະນະຜູ້ອຳນວຍການ, ນັກສໍາມະນາກອນໄອຍະການທົ່ວປະເທດ, ຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 465 ຄົນ.

ຈຸດປະສົງໃນການຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ ໃຫ້ນັກສຳມະນາກອນທີ່ເຂົ້ຮ່ວມມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວຽກງານຕະຫຼາດທຶນ ຢູ່ ສປປ ລາວ, ຊຶ່ງວິທະຍາກອນຈາກສຳນັກງານ ຄຄຊ ໄດ້ນຳສະເໜີ ໃນ 3 ຫົວຂໍ້ຍ່ອຍ ຄື: 1). “ຕະຫຼາດທຶນໃນ ສປປ ລາວ”; 2). “ການວາງແຜນການເງິນເພື່ອເປົ້າໝາຍຊີວິດ” ແລະ 3). “ລົງທຶນຢ່າງມືອາຊີບກັບຮຸ້ນ”.

ໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ວິທະຍາກອນຈາກສຳນັກງານ ຄຄຊ ໄດ້ນຳສະເໜີກ່ຽວກັບພາບລວມຂອງຕະຫຼາດທຶນໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ມີ ຄຄຊ ເປັນອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຕະຫຼາດທຶນ, ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ກັບລັດຖະບານ ໃນການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກທາງດ້ານວຽກງານຕະຫຼາດທຶນຢ່າງລວມສູນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະ ມີສຳນັກງານ ຄຄຊ ເປັນກົງຈັກຊ່ວຍວຽກໃນການດຳເນີນງານການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາວຽກງານຕະຫຼາດທຶນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ. ພ້ອມນີ້, ຍັງໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນກ່ຽວກັບຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນລະບົບຕະຫຼາດທຶນລາວໃນປະຈຸບັນທີ່ປະກອບມີ: ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ທີ່ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເມື່ອວັນທີ 10 ຕຸລາ 2010 ແລະ ເປີດການຊື້-ຂາຍຮຸ້ນຄັ້ງທຳອິດ ເມື່ອວັນທີ 11 ມັງກອນ 2011, ມີບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ ແລະ ເຂົ້າຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ 4 ບໍລິສັດ, ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ 4 ບໍລິສັດ, ບໍລິສັດກວດສອບ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກສຳນັກງານ ຄຄຊ ໃຫ້ດຳເນີນການກວດສອບໃນຂົງເຂດວຽກງານຕະຫຼາດທຶນ 4 ບໍລິສັດ ແລະ ທະນາຄານດູແລຊັບສິນ 1 ແຫ່ງ. ນອກນັ້ນ ຍັງນຳສະເໜີກ່ຽວກັບຜົນດີ ແລະ ຂັ້ນຕອນການປະຢັດເງິນ ແລະ ການວາງແຜນການເງິນເພື່ອເປົ້າໝາຍຊີວິດ, ພ້ອມທັງ ນຳສະເໜີໃຫ້ນັກສຳມະນາກອນເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການລົງທຶນ ແລະ ການກະກຽມຄວາມພ້ອມກ່ອນຈະລົງທຶນກັບຮຸ້ນ ເຊັ່ນ: ຜູ້ທີ່ຈະລົງທຶນຕ້ອງຮູ້ 4 ຮ ຄື: ຮູ້ ຮຸ້ນແມ່ນຫຍັງ? ຮູ້ ຕະຫຼາດຂັ້ນໜຶ່ງ ແລະ ຕະຫຼາດຂັ້ນສອງ, ຮູ້ ຜົນຕອບແທນ ແລະ ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຮູ້ ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ໃນຂະດຽວກັນກໍ່ຕ້ອງຮູ້ 4 ກ ຄື: ກຳນົດເປົ້າໝາຍ, ກຳນົດຈຳນວນເງິນທີ່ຈະລົງທຶນ, ກຳນົດໄລຍະເວລາການລົງທຶນ ແລະ ກຳນົດຜົນຕອບແທນ.

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຄັ້ງນີ້ ໄດ້ມີການແລກປ່ຽນຄຳເຫັນຢ່າງກົງໄປກົງມາ ເຮັດໃຫ້ນັກສຳມະນາກອນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຫຼາຍຂຶ້ນກ່ຽວກັບວຽກງານຕະຫຼາດທຶນ ໃນ ສປປ ລາວ ເຮັດໃຫ້ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ປະສົບຜົນສຳເລັດຢ່າງຈົບງາມ.

Untitled Document


ພາບ ແລະ ຂ່າວໂດຍ: ພະແນກຝຶກອົບຮົມ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່.